News

Nhận thẩm định bằng sáng chế kỹ thuật để quản lý nội dung trên blockchain

Chúng tôi đã được nhận thẩm định bằng sáng chế kỹ thuật – mô hình kinh doanh vào ngày 31 tháng 7 năm 2018 để quản lý việc xử lý nội dung mang tính sáng tạo trong thị trường phân phối thứ cấp trên blockchain (PCT đang chờ xử lý ưu tiên trong nước)