News

Đã lấy thành công bằng sáng chế công nghệ để quản lý nội dung trên blockchain

Artrigger đã lấy thành công bằng sáng chế công nghệ – mô hình kinh doanh vào ngày 31/08/2018 để quản lý việc xử lý nội dung mang tính sáng tạo trong thị trường phân phối thứ cấp trên blockchain (ứng dụng PCT sử dụng ưu tiên trong nước)

・Bằng sáng chế mã số 6391128
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/PU/JPB_6391128/…