News

Đã đăng kí thành công tên thương hiệu「Artrigger」và「アートリガー」

Artrigger đã đăng kí tên thương hiệu với cục cấp bằng sáng chế và hôm nay đã đăng kí thành công với mã số 5869746.